Regulamin sklepu oraz zasady zamawiania towaru szytego po zamówieniu 

z dnia 30.04.2016r.

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.konkret-fashion.com 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.konkret-fashion.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

10. Podmiot prowadzący sklep internetowy - Konkret Team Arkadiusz Krupa nip: 529-183-20-08

II. Postanowienia ogólne 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.konkret-fashion.com 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem Konkret Team Arkadiusz Krupa nip : 529-183-20-08  zwany dalej Podmiotem prowadzącym sklep internetowy. 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

a) zakup usługi wykonanej na życzenie klienta na podstawie tabeli zawartej pod każdym produktem wystawionym na sklepie www.konkret-fashion.com zaznaczając że każdy klient ma prawo do podania indywidualnych wymiarów jeśli nie mieszczą się w tabeli.  

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 

c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: aktualnie dostępna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą Javy, 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.konkret-fashion.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

2.10. Sklep internetowy zastrzega prawo do publikacji zdjęć przedstawionych w sklepie. Każde wystawienie naszego produktu z naszym zdjęciem sklepowym wymaga uprzedniej zgody firmy Konkret Fashion 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 

3.1. Złożenie zamówienia jest równo znaczne z akceptacją regulaminu sklepu www.konkret-fashion.com  

3.2. Konkret Team Arkadiusz Krupa  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 

c) Klient który nie wywiązał się z umowy odebrania paczki pobraniowej zawartej między sklepem internetowym www.konkret-fashion.com a klientem zawierającym umowę. 

d) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Konkret Team  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Tonkret Team Arkadiusz Krupa. 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnego zakupu bez uprzedniej zgody Konkret Team Arkadiusz Krupa. 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Konkret Fashion. 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

 
 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.konkret-fashion.com, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 

a) przedmiotu zamówienia, 

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 

c) wybranej metody płatności, 

d) wybranego sposobu dostawy, 

4.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  Konkret Fashion Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 

4.6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, z potwierdzeniem zamówienia ( możliwe iż e-mail zostaje przekierowany do spamu)  

4.7. Umowę traktuje się za zawartą z momentem finalizacji zamówienia.  

4.8. Na wpłatę czekamy do 5 dni roboczych, po upływie terminu i braku kontaktu z Klientem zamówienie zostaje automatycznie anulowane.  

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 
V. Dostawa 

5.1. Dostawa Towarów występuje na całym świecie. i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej oraz Paczkomatów Inpost i kuriera DPD Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 7 do 31dni roboczych licząc od dnia wpływu należnej kwoty na podane konto bankowe. ( Termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14  dni roboczych ze względu iż towar jest szyty po zamówieniu a działalność jest jedno osoba (usługowo dla każdego klienta indywidualnie) 

Termin realizacji w przypadku produktów z promocji -20 % i -30% dopuszcza się do 45 dni roboczych. Promocja ta jest przyznawana tylko przed nowymi produktami. 


( Termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14  dni roboczych ze względu iż towar jest szyty po zamówieniu a działalność jest jedno osoba (usługowo dla każdego klienta indywidualnie) 


5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.konkret-fashion.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

 5.5 Ze względu iż towar jest szyty na zamówienie klienta, jest to usługa, jeżeli klient zrezygnuje z zamówienia przed upływem regulaminowego terminu realizacji, jest zobowiązany do zapłaty kosztów usługi do momentu przerwania usługi. Koszt jest ustalany indywidualnie w zależności w którym momencie zamówienie zostanie przerwane. Jeżeli jednak klient zrezygnuje z zamówienia które przekroczyło maksymalny termin realizacji firma wypłaca ustawowe odsetki. 

 
VI. Ceny i metody płatności 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki. 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 

a) przelewem na numer konta bankowego (który jest podany na fakturze w wygenerowanym i wysłanym na adres e-mail potwierdzeniu zakupu) 

b) płatnością w systemie płatności elektronicznych, 

c) płatności za pobraniem. -  w przypadku zamówienia towaru za pobraniem i go nie odebrania na Klienta jest narzucana kara w wysokości 56 zł na którą się składa :  

  • Kara narzucona przez Pocztę Polską za transport paczki w obie strony  

  •  Przygotowanie paczki do transportu  

  • Wysłanie zawiadomienia o uiszczeniu kary  

  • Opłata paliwowa  

  • Opakowania 

 6.3 Firma Konkret Fashion ma prawo do nie wysłania zamówienia pobraniowego. Firma wysyła taką przesyłkę tylko stałym klientom
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 

7.1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone z powodu szycia usługowo (szycia towarów po zamówieniu, dla każdego klienta indywidualnie)  

  • towarów (usług) o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; 

  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 

7.2. Ze względu iż towar jest szyty po zamówieniu dla każdego klienta indywidualnie, Każdy klient ma prawo do wymiany rozmiarowej Towaru.  

7.3. Sklep w nielicznych przypadkach tylko za wcześniejszą zgodą zarządu dopuszcza wymianę na inny produkt z oferty sklepu pod adresem www.konkret-fashion.com  

7.4. W przypadku Podjęcia decyzji o wymianie rozmiarowej towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy. 

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 

7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

  

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 

8.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres  e-mail. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych , a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

8.3. Złożenie reklamacji dotyczy :  

  • Skazy w materiale  

  • Rozmiaru zakupionego towaru  

  • Źle wykonanej usługi (ewidentne widoczne nieprawidłowości w szwach)  

 
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 

9.1. Podmiot prowadzący sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić podmiot prowadzący sklep internetowy o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres podmiotu prowadzącego sklep internetowy, mailowo lub przy użyciu formularza kontaktowego. 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, e-mail/nr telefonu adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 

9.5. Podmiot prowadzący sklep internetowy zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

9.6. Po upływie terminu rozpatrzenia reklamacji ( jeśli należy się kupującemu zwrot uzgodniony z Firmą ) zwrot gotówki następuje do 14 dni roboczych.   

 
X. Postanowienia końcowe 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy podmiotem prowadzącym sklep internetowy a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy. 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

10.4 Zwrot gotówk następuje w ciągu 14 dni roboczych.

10.5 ZAMAWIAJĄC NA NASZYM SKLEPIE JEDNOCZEŚNIE AKCEPTUJĄ PAŃSTWO MASZ REGULAMIN.Koszyk